Składki członkowskie

UWAGA ZMIANY!!!

Zgodnie z Uchwałą Komendy Chorągwi Dolnośląskiej nr 20/XI/2021 z dnia 24 września 2021 składka członkowska ulega powiększeniu o 2 zł na miesiąc od 2022 roku. Kwartalna składka członkowska będzie wynosić 36 zł, rocznie 144 zł. 
Zgodnie z Uchwałą Komendy Chorągwi 26/XI/2021, z dniem 1 stycznia 2022 Hufiec Polkowice zostaje rozwiązany. Jednostki działające w Polkowicach zostają włączone pod Hufiec Głogów, składki członkowskie należy opłacać na konto Hufca Głogów (dane dostępne poniżej). 

Co o składce mówi Statut ZHP?

§ 20

  1. Członkowie ZHP mają obowiązek:

  1. dbać o dobre imię i dobro Związku, kierować się zasadami określonymi w Prawie i Obietnicy Zucha oraz Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim,

  2. stosować się do postanowień Statutu ZHP oraz przestrzegać przepisów i regulaminów ZHP,

  3. brać czynny udział w życiu ZHP,

  4. opłacać w określonym terminie podstawową składkę członkowską.

§ 78

  1. Składką członkowską ZHP jest:

  2. podstawowa składka członkowska, która jest obowiązkowa dla wszystkich członków ZHP,

  3. dodatkowa składka zadaniowa przeznaczona na pokrycie kosztów udziału członka ZHP w określonym zadaniu, wynikającym z zasad i metod pracy w ZHP. Wysokość dodatkowej składki zadaniowej określana jest przez organizatora zadania i nie może przekraczać kosztów realizacji zadania.

Co tworzą składki?

Składkę tworzą:

  • część należna Głównej Kwaterze ZHP – w wysokości 2 złote miesięcznie,

  • część należna chorągwiom, hufcom i podstawowym jednostkom organizacyjnym – która miesięcznie nie przekracza 10 złotych.

Podstawowym jednostkom organizacyjnym: 2,00 zł

Hufcom: 2,00 zł

Chorągwi: 6,00 zł

GK ZHP: 2,00 zł

RAZEM: 12,00 zł/miesiąc

Składkę opłacamy kwartalnie (36 zł na kwartał) lub rocznie (144 zł za rok). Składkę kwartalną należy opłacić do 20 dnia każdego kwartału (czyli do 20 stycznia za kwartał I, do 20 kwietnia za kwartał II, do 20 lipca za kwartał III oraz do 20 października za kwartał IV.

 

UWAGA! Drużynowy ma obowiązek wykreślić członka z systemu ewidencji jeśli nie opłacił składki w terminie. Dlatego bardzo prosimy o terminowe dokonywanie płatności. 

Płatności za składki przyjmujemy wyłącznie na konto bankowe. 
Dane do przelewu

Nazwa: Chorągiew Dolnośląska ZHP, Hufiec Głogów
Nr konta: 88 1090 2079 0000 0005 4400 0178;
SANTANDER BANK POLSKA S. A. 1 O/Głogów
Tytułem: [Imię i Nazwisko członka] [Jednostka] [Kwartał]

Dziękujemy za terminowe opłaty!